סיום שנת האבלות בשנה מעוברת

דיני אבלות נוהגים שנים עשר חודשים מיום הקבורה, ולא בהכרח שנה מלאה, מסיבה זו, מנהגי האבלות של שנת האבל יסתיימו, בתום שנים עשר חודשים, גם כאשר מדובר בשנה מעוברת, בה השנה מורכבת מיג' חודשים (שו"ע, סימן שצא, סעיף ב, ובט"ז, שם, ס"ק א).

לגבי קדיש, נוהגים לומר קדיש על הורים, יא' חודשים (רמ"א, סימן שעו, סעיף ד), מיום הקבורה (ביה"ל סימן קלב). משום כך, בתום יא' חודש מסתיים החיוב, גם בשנה מעוברת (גשה"ח, עמ' שכח).

יום היארצייט נקבע על פי התאריך שמת בו הנפטר (שו"ע, סימן תקסח, סעיף ח; ש"ך, יו"ד, סימן תב, ס"ק ג), לכן גם בשנה מעוברת, למרות שעברו יג' חודשים, נוהגים מנהגי יארצייט בתאריך הפטירה שבכל שנה, ולא בתום יב' חודשים (גשה"ח, עמ' שמה).

כאמור, קביעת היארצייט היא תמיד על פי תאריך הפטירה ולא על פי תאריך הקבורה. דין זה יחול בשנה הראשונה לפטירה, כמו בכל שנה (ט"ז, שם, ס"ק ח; משנ"ב, ס"ק מד; שעה"צ, ס"ק מב; ביה"ל, סימן קלב, דלא כמשאת בנימין שהובא בט"ז שם).