רשימת מאמרים


הלכות ומנהגים לראש השנה(הרב שלמה גליקסברג)
נהגו רבים להתענות בערב ראש השנה...
 
הלכות יום כיפור(הרב שלמה גליקסברג)
עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייס את חברו ...
 
הלכות סוכות(הרב שלמה גליקסברג)
מצווה להתחיל בבניית הסוכה מיד במוצאי יום כיפור, כדי לצאת ממצווה אל מצווה (רמ"א תרכד ס"ה, ובסימן תרכה ס"א בשם מהרי"ל).
 
הלכות חנוכה(הרב שלמה גליקסברג)
כתב הרמב"ם בהלכותיו: ´בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות...
 
הלכות פורים(הרב שלמה גליקסברג)
אמרו חז"ל: ´משנכנס אדר מרבים בשמחה´ ...
 
הלכות פורים משולשקהילת ניצנים
כאשר יום ט"ו באדר חל בשבת, כמו השנה (תשס"ה), מחלקים תושבי ירושלים ובני הכרכים את פורים לשלושה ימים...
 
הלכות ערב פסח שחל בשבת(הרב שלמה גליקסברג)
לקראת סוף שעה רביעית, יש לנער את המפה ואת הבגדים מפירורים (שו"ע שם ס"ד)ולטאטא את המקום שבו אכל חמץ ...
 
הלכות הכשרת המטבח לפסח(הרב שלמה גליקסברג)
הכלל היסודי ביותר בהכשרת כלים הוא ´כבולעו כך פולטו´...
 
הלכות ומנהגי בין המצרים(הרב שלמה גליקסברג)
הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב נקראים ´ימי בין המצרים´ ...
 
הלכות תעניות(הרב שלמה גליקסברג)
´יש ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן...
 
הלכות ט´ באב(הרב שלמה גליקסברג)
ככלל, נשים הרות או מניקות, מתענות כמו ביום כיפור ...
 
הלכות ומנהגים לחג השבועות(הרב שלמה גליקסברג)
מתחילת חודש סיון ועד י"ב בו, אין אומרים תחנון ואין מתענים (רמ"א, סימן תצד, סעיף ג* משנ"ב, ס"ק ז).
 
לקט הלכות יום טוב(הרב שלמה גליקסברג)
מצווה להסתפר בערב החג (שו"ע, סימן תקלא, סעיף א), ולקצוץ צפרניים לכבוד החג (שם, סימן רס).